सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. 078/79 को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ।। ७९-८० Thursday, November 18, 2021 - 15:15 PDF icon wada no.1.pdf, PDF icon wada no.2.pdf, PDF icon wada no.3.pdf, PDF icon wada no.4.pdf, PDF icon wada no.5.pdf, PDF icon wada no.6.pdf, PDF icon wada no.7.pdf, PDF icon wada no.8.pdf, PDF icon wada no.9.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी संशोधित सूचना ।। ७९-८० Tuesday, November 16, 2021 - 15:11 PDF icon अनिल तामाङ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Monday, November 15, 2021 - 16:34 PDF icon अनिल तामाङ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर ७९-८० Tuesday, September 7, 2021 - 17:29
आ.व. ०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली । ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 17:20 PDF icon 21.pdf
सामाजिक सुरक्षा निवेदन फाराम ७७/७८ Friday, August 28, 2020 - 15:11 PDF icon सामाजिक सुरक्षा निवेदन फाराम.pdf